Kupující prohlašuje, že byl seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů (zde) vydanými prodávajícím jako správcem údajů, zejména s účelem zpracování údajů, právním základem pro zpracování a rozsahem, s dobou uložení osobních údajů a s právy kupujícího jako subjektu údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou zpřístupněny na webových stránkách internetového obchodu www.alcaserv.cz provozovaného prodávajícím.

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), které vydala společnost Alcaserv Czech, a.s., IČ: 04125622, se sídlem Valentinská 20/10, 110 00 Praha 1,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23662, (dále jen „Alcaserv Czech“ či „správce údajů“), je informovat, jaké osobní údaje Alcaserv Czech jako správce údajů zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho, na základě jakých oprávnění, dále komu a z jakého důvodu je může  předat, a  jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Následující Zásady se týkají zpracování osobních údajů fyzických osob, a to zejména zákazníků, kupujících, přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o výrobky a návštěvníků internetových stránek provozovaných Alcaserv Czech.

Zásady se nevztahují na služby poskytované či internetové stránky provozované třetími stranami.

I. Základní pojmy

Osobním údajem je jakákoliv  informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů– fyzické osobě.  Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjektem údajů je  fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správcem osobních údajů je  fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Pro účely těchto Zásad je správcem osobních údajů Alcaserv Czech.

Zpracovatelem  osobních údajů  je  fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracováním osobních údajů  je  jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

II. Osobní údaje zpracovávané společností Alcaserv Czech

a) Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy (tj. v souvislosti s poskytováním služeb, prodejem výrobků, poskytováním záruk) nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Alcaserv Czech nebo na základě zákona (vše bez souhlasu subjektu údajů):

 • identifikační údaje:  jméno a příjmení,  IČO a DIČ (v případě, že subjekt  je  podnikatel),  podpis;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa, identifikační údaje zástupce subjektu údajů nebo kontaktní osoby, kterou subjekt údajů určí;
 • údaje o objednávkách a poskytnutých zárukách: údaje o objednaných výrobcích a zárukách poskytnutých subjektu údajů, platební údaje včetně čísla bankovního účtu, údaje o reklamacích;
 • údaje vzniklé při komunikaci související s poskytováním služeb, prodejem výrobků či poskytováním záruk mezi Alcaserv Czech  a subjektem údajů, zejména písemná a elektronická komunikace;

b) Osobní údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů, které nejsou nezbytně nutné k plnění smluv nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů společnosti Alcaserv Czech. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o údaje:

 • získané marketingovými průzkumy;
 • kontaktní údaje zpracovávané na základě souhlasu uděleného prostřednictvím internetových stránek společnosti Alcaserv Czech;
 • kontaktní údaje zpracovávané  na základě souhlasu s marketingovým oslovením;

III. Právní titul ke zpracování osobních údajů, účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Alcaserv Czech přímo na základě smlouvy (zpravidla  kupní smlouvy) nebo oprávněného zájmu Alcaserv Czech nebo na základě zákona (vše bez souhlasu subjektu údajů) nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

a) Zpracování osobní údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Alcaserv Czech.

Alcaserv Czech zpracovává poskytnuté osobní údaje za účelem plnění smluv (uzavřených zejména v souvislosti s poskytováním služeb, prodejem výrobků a poskytováním záruk), dále za účelem plnění zákonných povinností Alcaserv Czech a pro ochranu oprávněných zájmů Alcaserv Czech (oprávněným zájmem se rozumí zejména ochrana právních nároků Alcaserv Czech).
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • vyúčtování za zboží a služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem)

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby, výrobky a záruky poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Alcaserv Czech souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Osobní údaje poskytované z právních titulů uvedených v tomto odst. a) jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány

V případě zakoupení výrobků či objednání služby je Alcaserv Czech oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů, údaje o výrobcích, službách a dále údaje z komunikace mezi subjektem údajů a Alcaserv Czech po dobu 5 let od ukončení právního vztahu.

V případě jednání mezi Alcaserv Czech a subjektem údajů o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je   Alcaserv Czech oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

Alcaserv Czech má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Faktury vystavené Alcaserv Czech jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.   Alcaserv Czech je z důvodu povinností dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále povinna archivovat po dobu 10 let zákaznické smlouvy za účelem dokladování právního titulu k vystavení faktur.

U dlužníků si Alcaserv Czech ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu vymáhání pohledávky.

b) Zpracovávání osobních údajů pro obchodní účely na základě souhlasu subjektu údajů

Na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů k obchodním účelům společnosti Alcaserv Czech zpracovává tyto údaje primárně k vytvoření vhodné nabídky výrobků a služeb Alcaserv Czech. 

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 5 let nebo do doby, dokud jej subjekt údajů neodvolá.  Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v čl. II písm. a) (s výjimkou podpisu), a to po dobu, po kterou je Alcaserv Czech oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu. Pokud subjekt údajů svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti Alcaserv Czech pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami (tj. je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu po dobu před odvoláním souhlasu.

c) Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektu údajů, které udělil souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Alcaserv Czech s jeho souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které subjekt údajů sdělí k dispozici pro účely marketingového oslovení. Souhlas je oprávněn subjekt údajů kdykoliv odvolat.

d) Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Alcaserv Czech

V případě povolení cookies ze strany subjektu údajů ve webovém prohlížeči zpracovává Alcaserv Czech záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Alcaserv Czech, a to pro účely provozu internetových stránek a reklamy Alcaserv Czech. Subjekt údajů je oprávněn zpracování cookies ve svém prohlížeči kdykoliv zakázat.

IV. Předání osobních údajů jiným správcům

Alcaserv Czech předává osobní údaje správním orgánům na základě povinností vyplývajících z právních předpisů.

Alcaserv Czech při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob – dodavatelů   podílejících se na dodání zboží / služeb /, realizaci plateb na základě smlouvy atd. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Alcaserv Czech, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených Alcaserv Czech. Společnost Alcaserv Czech v rámci smluvních závazků uzavřených s těmito dodavateli sjednává podmínky zpracování a ochrany osobních údajů.  

Zpracovateli jsou dodavatelé se sídlem jak na území České republiky.

Zpracovateli osobních údajů jsou dále:

– smluvní dopravce, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

– vydavatel platebních karet v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné výjimky TRA (Transaktion Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu Alcaserv Czech na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

V. Způsob zpracování osobních údajů, zabezpečení

Alcaserv Czech zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce údajů přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, včetně datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

K osobním údajům mají přístup pouze Alcaserv Czech pověřené osoby

VI. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Základní práva subjektů údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje i) právo na  potvrzení, zda Alcaserv Czech zpracovává osobní údaje subjektu údajů, ii)  právo získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,  o právu získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • právo na opravu nepřesných údajů, které o subjektu údajů Alcaserv Czech zpracovává.  Alcaserv Czech provede opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu od doručení žádosti subjektu údajů.
 • právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů, pokud Alcaserv Czech neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
 • právo na omezení zpracování do doby vyřešení podnětu, pokud subjekt údajů  popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování, které spočívá v povinnosti Alcaserv Czech informovat subjekt údajů o realizaci opravy, výmazu a omezení.
 • právo na přenositelnost osobních údajů, na základě, kterého je subjekt údajů oprávněn vyžádat si od Alcaserv Czech své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále žádat o předání těchto údajů jinému správci.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Alcaserv Czech. Pokud Alcaserv Czech neprokáže existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, pak k uplatněné námitce ukončí zpracování osobních údajů subjektu údajů.
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, přičemž odvolání tohoto souhlasu je možné učinit písemně či elektronicky.  Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
 • právo nebýt předmětem automatizovaného  individuálního rozhodování včetně profilování.  Alcaserv Czech neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • další práva stanovená v obecném nařízení (EU) č. 2016/679o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů „GDPR“

Pro správu osobních údajů za účelem uplatnění výše uvedených práv může subjekt údajů kontaktovat Alcaserv Czech na e-mailu: alcaserv@alcaserv.cz nebo písemně na adrese provozovny Alcaserv Czech: Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno. Alcaserv Czech je oprávněna žádat prokázání totožnosti k zamezení neoprávněného přístupu k osobním údajům.

VII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje správce osobních údajů

Alcaserv Czech neustanovila pověřence na ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje správce údajů:
Alcaserv Czech s.r.o.,
IČ 04125622,
se sídlem Valentinská 20/10, 110 00 Praha 1
e-mail: alcaserv@alcaserv.cz
tel. +420 545 424 245

IX. Právní úprava, na základě které byly Zásady přijaty

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s obecným nařízením (EU) č. 2016/679, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů „GDPR“ za účelem zajištění informační povinnosti Alcaserv Czech jako správce osobních údajů.